5 Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων (& Πώς Εφαρμόζονται)

Το βήμα που προηγείται πριν την ανάλυση είναι η συλλογή των δεδομένων, η οποία πρέπει να γίνει με προσοχή.

Big Blue Data Academy