MLOps: Ορισμός, Οφέλη και Εφαρμογές

Οι δυνατότητες και τα οφέλη του AI και της μηχανικής μάθησης είναι πολύτιμα τόσο για τον κλάδο της επιστήμης των δεδομένων που εφαρμόζονται όσο και για τους επιχειρηματικούς κλάδους ανεξαρτήτως μεγέθους.

Όλο και περισσότεροι οργανισμοί έχουν ενσωματώσει στο δυναμικό τους επαγγελματίες που ειδικεύονται στο χώρο του machine learning και σε πρακτικές MLOps για να επιλύσουν σύνθετα προβλήματα και να ενισχύσουν την ορθή λήψη κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Σε αυτό λοιπόν το άρθρο θα δούμε:

 Τι είναι το MLOps

 Ποια είναι τα οφέλη του MLOps

 Πού μπορεί να εφαρμοστεί το MLOps

Ας ξεκινήσουμε με έναν ορισμό.

 Τι Είναι το MLOps

Το MLOps αποτελεί συντομογραφία του "Machine Learning Operations" και είναι ένα σύνολο μεθόδων και εργαλείων για την αυτοματοποίηση και τη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής των μοντέλων μηχανικής μάθησης.

Είναι μια συνεργατική λειτουργία, καθώς συχνά περιλαμβάνει Data Scientists, Devops Engineers και ομάδες IT.

Μάλιστα, το MLOps αναφέρεται πολύ συχνά ως DevOps για μηχανική μάθηση, καθώς κληρονομεί πολλές αρχές από το DevOps.

Το MLOps περιλαμβάνει την ενσωμάτωση διαφόρων δομικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων η διαχείριση δεδομένων, η ανάπτυξη και ο έλεγχος έκδοσης μοντέλων μηχανικής μάθησης.

Έτσι, οι επιστήμονες δεδομένων και οι ομάδες του Machine Learning μπορούν να συνεργαστούν για την αύξηση του ρυθμού παραγωγής των μοντέλων αυτών, εφαρμόζοντας πρακτικές συνεχούς ενσωμάτωσης και ανάπτυξης (CI/CD) με δοκιμές, παρακολούθηση και επικύρωση των μοντέλων machine learning.

Αφού μιλήσαμε για το τι είναι το MLOps, ας συνεχίσουμε βλέποντας κάποια από τα βασικά του πλεονεκτήματα.

 Ποια Είναι τα Οφέλη του MLOps

Τα κύρια πλεονεκτήματα και οφέλη του MLOps είναι τα εξής:

   Αποδοτικότητα

Το MLOps αυτοματοποιεί και βελτιστοποιεί την διαδικασία ανάπτυξης μηχανικής μάθησης και έτσι δίνει την δυνατότητα στις ομάδες δεδομένων να επιτύχουν ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανάπτυξη μοντέλων υψηλής ποιότητας.

   Επεκτασιμότητα

Το MLOps επιτρέπει επίσης πολύ μεγάλη επεκτασιμότητα και κλιμάκωση των δυνατοτήτων της μηχανικής μάθησης.

Tα μοντέλα μηχανικής μάθησης μπορούν να χειρίζονται μεγάλες ποσότητες δεδομένων και φόρτων εργασίας, ιδιαίτερα με την παράλληλη χρήση ορισμένων frameworks και εργαλείων όπως το Apache Spark και το Apache Hadoop.

Συνεπώς, το MLOps δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να επεξεργάζονται μεγαλύτερους όγκους δεδομένων, να αναπτύσσουν, να ελέγχουν και να διαχειρίζονται πιο σύνθετα και πολύπλοκα μοντέλα.

   Αξιοπιστία

Το MLOps επιτρέπει καλύτερο ποιοτικό έλεγχο, δοκιμές και διαρκή παρακολούθηση των μοντέλων μηχανικής μάθησης.

Συνεπώς, μειώνεται ο κίνδυνος σφαλμάτων και ανακριβειών, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίζουν να έχουν υψηλή απόδοση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και δεδομένα.

   Συνεργασία

Το MLOps ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των Data Scientists, Data Engineers, developers, και Machine Learning Engineers.

Αυτό οδηγεί σε πιο αποτελεσματική ομαδική εργασία και επικοινωνία ως προς τους κοινούς στόχους και τελικά σε καλύτερα αποτελέσματα μηχανικής μάθησης.

   Διαφάνεια

Το MLOps επιτρέπει μεγαλύτερη διαφάνεια και άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα κανονιστικών ελέγχων που υποβάλλονται τακτικά τα μοντέλα machine learning. Επιτυγχάνεται λοιπόν καλύτερη και άμεση συμμόρφωση με τις πολιτικές ενός οργανισμού ή ενός επιχειρηματικού κλάδου.

Αφού λοιπόν αναλύσαμε μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το MLOps, ας δούμε ακολούθως κάποιους από τους τομείς που εφαρμόζεται.

   Εξοικονόμηση Χρημάτων

Με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας, το MLOps μπορεί εν τέλει να βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρημάτων και πόρων, μειώνοντας σημαντικά το κόστος ανάπτυξης μοντέλων machine learning.

 Πού Εφαρμόζεται το MLOps

Το MLOps μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ πεδίο τομέων όπου χρησιμοποιούνται μοντέλα μηχανικής μάθησης για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

Ας δούμε παρακάτω μερικά παραδείγματα από κλάδους εφαρμογής του MLOps με πολύ καλά αποτελέσματα:

   Μάρκετινγκ

Τo MLOps είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο κλάδο του μάρκετινγκ μιας και παρέχει την δυνατότητα στις εκάστοτε εταιρείες να αξιοποιούν δεδομένα και τη μηχανική μάθηση προκειμένου να εξατομικεύουν τις καμπάνιες μάρκετινγκ και να βελτιστοποιούν τη στόχευση των διαφημίσεων τους.

Αυτό συνεπάγεται βελτίωση της αφοσίωσης και της ικανοποίησης των πελατών, οδηγώντας σε αύξηση των εσόδων και σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

   Οικονομικός Κλάδος

Το MLOps μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής μάθησης για την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και την πραγματοποίηση οικονομικών προβλέψεων για το μέλλον.

Επιπλέον, μέσω του MLOps μπορεί να γίνει εκτίμηση ενδεχόμενου κινδύνου, εντοπισμός μοτίβων και ενδεχόμενης απάτης.

   Υγειονομικός Κλάδος

Το MLOps δύναται να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής μάθησης που συμβάλλουν στη διάγνωση ασθενειών, στην πρόβλεψη αποτελεσμάτων των ασθενών βάσει κλινικών δεδομένων, όπως το ιατρικό ιστορικό, καθώς και στον εντοπισμό ενδεχόμενου κινδύνου για την υγεία.

 Με Λίγα Λόγια

Συνολικά, μιλήσαμε για το τι είναι το MLOps, ποια είναι τα πολύτιμα οφέλη που προσφέρει και αναφέραμε κάποιους από τους βασικούς τομείς που πραγματοποιείται η εφαρμογή του.

Όπως κάναμε λόγο και νωρίτερα, το MLOps προσφέρει ποικίλα οφέλη στους κλάδους που εφαρμόζεται, προάγοντας τη συνεργασία μεταξύ των Data Engineers, Developers, και Machine Learning Engineers.

Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να ασχοληθείς με την επιστήμη των δεδομένων και συγκεκριμένα να εξειδικευτείς ως Data Engineer, τότε ανακάλυψε το Data Engineering Bootcamp της Big Blue και ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου!

Big Blue Data Academy