Από τι Αποτελείται μια Ομάδα Δεδομένων σε μια Εταιρεία;

Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο που βασίζεται στα δεδομένα, είναι σημαντικό για τις εταιρείες να έχουν σαφή κατανόηση του τι συνιστά μια ομάδα δεδομένων. 

Μια ομάδα δεδομένων ασχολείται με διάφορα προβλήματα ή σχέδια μιας επιχείρησης.

Για τον λόγο αυτό, είναι αρκετά σημαντικό για τις επιχειρήσεις να δίνουν βάση στα επαγγέλματα, αλλά και τα άτομα που συμβάλλουν στην ομάδα δεδομένων, προκειμένου να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να βελτιστοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες. 

Έτσι λοιπόν, σε αυτό το άρθρο, θα εμβαθύνουμε στα διαφορετικά επαγγέλματα και θέσεις που μπορούν να αποτελούν μια ομάδα δεδομένων, που υπάρχουν σε μια εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε:

 Τι εννοούμε ως ομάδα δεδομένων

 Από τι αποτελείται μια ομάδα δεδομένων

Πάμε να δούμε περισσότερα.

 Τι Ορίζουμε ως Ομάδα Δεδομένων;

Μια ομάδα δεδομένων είναι μια ομάδα ατόμων που εργάζονται από κοινού για τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων προς όφελος μιας επιχείρησης. 

Τα μέλη της ομάδας μπορεί να έχουν διαφορετικούς ρόλους και ευθύνες, αλλά είναι όλα δεσμευμένα να χρησιμοποιούν δεδομένα για να οδηγήσουν στη λήψη αποφάσεων και στα επιχειρηματικά αποτελέσματα. 

Μια τέτοια ομάδα είναι πολύ σημαντικό να είναι ενωμένη και να συνεργάζεται σωστά, έτσι ώστε να είναι σε θέση να μοιράζεται καινοτόμες ιδέες και λύσεις, μέσα από την ανάλυση δεδομένων. 

Επίσης, μια ομάδα δεδομένων επικεντρώνεται στη χρήση δεδομένων για την προώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και επιτυχίας και δεσμεύεται να συνεργαστεί για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Έτσι λοιπόν, το ιδανικό μέγεθος μιας ομάδας δεδομένων δεν είναι κάθε φορά το ίδιο, καθώς αυτό εξαρτάται από την κάθε εταιρεία.

Ένα ενδεικτικό ποσοστό ατόμων που μπορεί να είναι μέλος μιας ομάδας δεδομένων, γύρω στο 5%-10%, πρέπει να έχει γνώσεις πάνω στο Data Analysis. 

Από τις πρώτες προσλήψεις που μπορούν να γίνουν, είναι για Data Engineers και Data Analysts, αποτελώντας την βάση της ομάδας.

Πάμε όμως να δούμε αναλυτικότερα από ποια επαγγέλματα αποτελείται μια ομάδα δεδομένων.

 Από τι Αποτελείται μια Ομάδα Δεδομένων

Οι ευθύνες και τα Projects που αναλαμβάνει μια ομάδα δεδομένων, απαιτούν επαγγέλματα με συγκεκριμένα και εξειδικευμένα skills αλλά και εκπαιδευτικό background, καθώς έτσι θα είναι σε θέση να εκτελέσουν τις αρμοδιότητες τους.

   Θέση #1: Data Scientists

Ένας Data Scientist είναι ένας επαγγελματίας που χρησιμοποιεί μια ποικιλία εργαλείων και τεχνικών, συμπεριλαμβανομένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, οπτικοποίησης δεδομένων και μοντελοποίησης πρόβλεψης, για να αναλύσει δεδομένα και να κοινοποιήσει τα ευρήματά του.

Μπορεί να συνεργαστεί με μεγάλα και πολύπλοκα σύνολα δεδομένων από διάφορες πηγές, για να αποκαλύψει μοτίβα και τάσεις που βοηθούν για επιχειρηματικές αποφάσεις. 

Διαδραματίζει βασικό ρόλο βοηθώντας τους οργανισμούς να λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα, τα οποία οδηγούν στην ανάπτυξη και στην επιτυχία της επιχείρησης.

Ανακάλυψε το πρόγραμμα εδώ

   Θέση #2: Data Analysts

Ένας Data Analyst είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, την οργάνωση και την ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων για τον εντοπισμό τάσεων. 

Σχεδιάζει και διατηρεί βάσεις δεδομένων, διορθώνοντας διάφορα λάθη που περιέχουν και λύνοντας προβλήματα.

Είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνητικών μελετών για να απαντήσει σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές ερωτήσεις και μπορεί να συμμετέχει στην ανάπτυξη λύσεων, που βασίζονται σε δεδομένα για τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Φυσικά οι διαφορές Data Analytics και Data Science είναι αρκετές, επομένως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ακριβώς τον ρόλο του καθενός.

Ανακάλυψε το πρόγραμμα εδώ

   Θέση #3: Data Engineers

Ένας Data Engineer είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την συντήρηση της υποδομής των επιχειρήσεων, που τους επιτρέπει να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων και να τις επεξεργάζονται.

Κυρίως χρησιμοποιεί εργαλεία προγραμματισμού όπως η R ή η Python, εργαλεία γραμμής εντολών όπως το Git ή το Bash, βάσεις δεδομένων SQL, εργαλεία Big Data όπως Airflow ή Spark και πλατφόρμες cloud όπως AWS, GCP, Azure.

Οι Data Engineers συνεργάζονται με τα παραπάνω επαγγέλματα που αναφέρθηκαν, τους Data Scientists και τους Data Analysts, με σκοπό να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα με τα οποία εργάζονται είναι ακριβή, αξιόπιστα και προσβάσιμα.

Η ενασχόληση στο Data Engineering, μπορεί να προσφέρει αρκετό υλικό, το οποίο μπορεί να μελετήσει κάποιος.

Ανακάλυψε το πρόγραμμα εδώ

   Θέση #4: Machine Learning Engineers

Ένας Machine Learning Engineer είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μοντέλων μηχανικής μάθησης, που σκοπό έχουν την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου.

Μέσα σε μια ομάδα, θα συνεργαστεί τόσο με Data Scientists, όσο και με άλλους επιστήμονες, για να αναπτύξει αλγορίθμους και συστήματα που μπορούν να αναλύσουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων και να κάνουν προβλέψεις ή να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση αυτά τα δεδομένα. 

Αναλύει επιχειρηματικούς στόχους και αναπτύσσει μοντέλα σύμφωνα με αυτούς, καθώς, επίσης και προγνωστικά μοντέλα για τη συμπεριφορά των πελατών ή τις χρηματοοικονομικές αγορές.

Οι δεξιότητες μιας τέτοιας θέσης, σίγουρα περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό, την στατιστική και το machine learning.

   Θέση #5: Business Analysts

Ένα άλλο επάγγελμα που μπορεί να αποτελεί μέλος μιας ομάδας δεδομένων είναι ο Business Analyst.

Ένας  Business Analyst, μπορεί να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάλυση των επιχειρηματικών αναγκών, αλλά και με την εύρεση λύσεων σε προβλήματα μέσα σε έναν οργανισμό. 

Είναι υπεύθυνος να συλλέξει και να αναλύσει δεδομένα σε projects που σχετίζονται μεταξύ άλλων, με τη βελτίωση μιας διαδικασίας, τη μείωση του κόστους ή τη διαχείριση κινδύνου.

Μέσα σε μια ευρύτερη ομάδα, μπορούν να συνεργαστούν με τον IT Manager και τον υπεύθυνο των οικονομικών, για να διασφαλίσουν ότι το έργο τους ευθυγραμμίζεται με τους επιχειρηματικούς στόχους και καλύπτουν τις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων.

   Θέση #6: Προγραμματιστές

Ένας προγραμματιστής σε μια ομάδα δεδομένων γράφει, επεξεργάζεται και δοκιμάζει κώδικες και σενάρια που επιτρέπουν στο λογισμικό και τις εφαρμογές υπολογιστών να λειτουργούν σωστά. 

Μπορεί να μετατρέψει τα σχέδια που δημιουργούνται από προγραμματιστές λογισμικού και μηχανικούς, σε οδηγίες που μπορεί να ακολουθήσει ένας υπολογιστής.

Όπως και τα παραπάνω επαγγέλματα, το ίδιο και ένας προγραμματιστής, μπορεί να συνεργαστεί με Data Analysts και Data Scientists, για να τους επικοινωνηθούν καλύτερα όλα οι στόχοι, μέσα από τις διάφορες γλώσσες προγραμματισμού αλλά και κώδικες που θα αναπτύξουν.

‘Ετσι λοιπόν μια ομάδα δεδομένων, μπορεί να είναι ολοκληρωμένη και να καταφέρνει όλο και περισσότερα.

 Συνοπτικά

Είδαμε λοιπόν από ποια επαγγέλματα μπορεί να αποτελείται μια ομάδα δεδομένων και αναλύσαμε το κάθε ένα από αυτά.

Αν λοιπόν θέλεις και εσύ να αποτελείς μέλος μιας τέτοιας ομάδας, τότε έχεις να επιλέξεις ποιο από τα παραπάνω επαγγέλματα θέλεις να έχεις.

Ανακάλυψε τα Data Science Bootcamp, Data Analytics Bootcamp, Data Engineering Bootcamp, που δημιουργήσαμε εδώ στη Big Blue και ξεκίνα δυναμικά τη καριέρα σου στον κόσμο των δεδομένων!

Big Blue Data Academy