Μεθοδολογία Agile: Ορισμός, Είδη & Εφαρμογές

Προκειμένου να συμβαδίσουμε με τις εξελίξεις και τις αλλαγές του ταχέως αναπτυσσόμενου κόσμου γύρω μας, έχουν αναπτυχθεί ποικίλα εργαλεία και μεθοδολογίες για την επίτευξη της καλύτερης οργάνωσης των διαφόρων έργων.

Μια από τις πιο δημοφιλείς προσεγγίσεις στη διαχείριση έργων, αποτελεί η μεθοδολογία Agile, μια έννοια και πρακτική ιδιαίτερα γνώριμη για τα πολλαπλά οφέλη της στους κλάδους που εφαρμόζεται, μεταξύ των οποίων και ο προγραμματισμός.

Σε αυτό λοιπόν το άρθρο θα δούμε:

 Τι είναι η Μεθοδολογία Agile

 Ποια είδη Μεθοδολογίας Agile υπάρχουν

 Πού εφαρμόζεται

Ας ξεκινήσουμε με έναν ορισμό.

 Τι είναι η Μεθοδολογία Agile

Η μεθοδολογία Agile ή αλλιώς ευέλικτη μεθοδολογία είναι μια πρακτική στη διαχείριση έργων που προωθεί τη συνεχή επανάληψη της ανάπτυξης και των δοκιμών καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου.

Δίνει μεγάλη έμφαση στην ευελιξία, τη συνεργασία και την ικανοποίηση των πελατών.

Αρχικά αναπτύχθηκε για την ανάπτυξη λογισμικού, αλλά έκτοτε έχει εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα έργων και κλάδων.

Η μεθοδολογία Agile στηρίζεται στις εξής 4 βασικές αρχές και αξίες που περιγράφονται στο Agile Manifesto:

 Άτομα και αλληλεπιδράσεις

 Λογισμικό εργασίας

 Συνεργασία πελατών

 Ανταπόκριση στην αλλαγή

Η μεθοδολογία Agile δίνει έμφαση στη στενή συνεργασία μεταξύ των μελών μιας ομάδας, με τακτικές συνεδρίες αναθεώρησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έργο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη, οι οποίες ενδέχεται να μεταβάλλονται.

Με αυτό τον τρόπο εν τέλει επιτυγχάνεται ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ταχύτερη παράδοση των έργων.

Αφού λοιπόν είδαμε τι είναι η ευέλικτη μεθοδολογία, ας συνεχίσουμε με τα είδη της.

 Ποια Είδη Μεθοδολογίας Agile Υπάρχουν

Υπάρχουν διάφορα είδη μεθοδολογίας Agile, το καθένα με τις δικές του πρακτικές και εφαρμογές.

Μερικά από τα πιο γνωστά είδη μεθοδολογίας Agile είναι τα ακόλουθα.

   Είδος #1: Scrum

Το Scrum είναι μια από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες και δημοφιλείς μεθοδολογίες Agile.

Έχει δημιουργηθεί για τη διαχείριση έργων ανάπτυξης λογισμικού και οι διάφορες ομάδες, για παράδειγμα, των developers, εργάζονται σε σύντομους, επαναληπτικούς κύκλους, τα επονομαζόμενα sprint με διάρκεια περίπου από δύο έως τέσσερις εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος οι ομάδες αυτές σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, δοκιμάζουν και τελικά παραδίδουν το ολοκληρωμένο έργο.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι το Scrum αρκετά συχνά συγχέεται σαν όρος με το Agile και θεωρείται πολλές φορές ταυτόσημη έννοια. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ισχύει. 

Αργότερα, θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για τις διαφορές Agile vs Scrum για καλύτερη κατανόηση.

   Είδος #2: Kanban

Το Kanban είναι μια μεθοδολογία Agile που επίσης μπορεί να εφαρμοστεί στην ανάπτυξη λογισμικού, ωστόσο χρησιμοποιείται συνήθως στην κατασκευή και τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού.

Εστιάζει στην οπτικοποίηση της ροής εργασίας για τη βελτίωση και ενίσχυση της αποδοτικότητας, συνδράμοντας στη μείωση των αποβλήτων.

   Είδος #3: Extreme Programming (XP)

Ο ακραίος προγραμματισμός (XP) αποτελεί μια ευέλικτη μεθοδολογία που εστιάζει στην ταχεία και συνεχή παροχή λογισμικού υψηλής ποιότητας.

Δίνει μεγάλη βάση στον προγραμματισμό σε ζεύγη, όπου δύο developers συνεργάζονται μαζί σε έναν υπολογιστή, στην διαρκή ενσωμάτωση καθώς και στην ανάπτυξη βάσει δοκιμών.

   Είδος #4: Lean

Το Lean είναι μια μεθοδολογία Agile που προέρχεται από τον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά έκτοτε έχει εφαρμοστεί αποτελεσματικά στην ανάπτυξη λογισμικού.

Δίνει έμφαση στην εξάλειψη των αποβλήτων, στη βελτιστοποίηση της ροής της εργασίας και στη μείωση του κόστους.

   Είδος #5: Crystal

Το Crystal αποτελεί μια ευέλικτη μεθοδολογία που δίνει μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία και την απλότητα.

Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες του έργου και της ομάδας, καθώς και να μεταβάλλεται με βάση το μέγεθος αλλά και την πολυπλοκότητα του έργου.

Αφού λοιπόν μιλήσαμε ενδελεχώς για τα είδη μεθοδολογίας Agile, ας δούμε τις διαφορές του Agile με το Scrum.

 Agile vs Scrum: Ποιες οι Διαφορές;

Όπως αναφέραμε νωρίτερα, η μεθοδολογία Agile και το Scrum είναι σχετικές έννοιες, όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα και δεν θα πρέπει να τις χρησιμοποιούμε εναλλακτικά.

Η Agile είναι μια ευρεία μεθοδολογία που δίνει έμφαση στην ευελιξία, τη συνεργασία και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, ενώ το Scrum είναι ένα συγκεκριμένο framework (πλαίσιο) για την εφαρμογή της ευέλικτης μεθοδολογίας, δίνοντας έμφαση στη συχνή επικοινωνία και τη συνεχή βελτίωση.

Μερικές από τις βασικές διαφορές μεταξύ Agile και Scrum είναι οι εξής:

Πεδίο Εφαρμογής: Η Agile είναι μια ευρεία μεθοδολογία που μπορεί να εφαρμοστεί σε ποικίλους τύπους έργων, ενώ το Scrum έχει σχεδιαστεί ειδικά για έργα ανάπτυξης λογισμικού.

Ρόλοι και Αρμοδιότητες: Η ευέλικτη μεθοδολογία δεν ορίζει κάποιους συγκεκριμένους ρόλους, ενώ αντίθετα το Scrum έχει καθορισμένους ρόλους όπως ο Scrum Master, ο Ιδιοκτήτης προϊόντος και η Ομάδα ανάπτυξης που αποτελείται από developers και δοκιμαστές (testers).

Χρονικό Πλαίσιο: Η ευέλικτη μεθοδολογία δεν χρησιμοποιεί απαραίτητα sprint ούτε περιλαμβάνει αυστηρά χρονικά πλαίσια. Αντιθέτως, το Scrum βασίζεται σε sprint με πιο αυστηρά πλαίσια χρόνου.

 Πού Εφαρμόζεται η Μεθοδολογία Agile

Η μεθοδολογία Agile μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε τομέα υπάρχει ανάγκη για ευελιξία, συνεργασία και ταχύτητα ανταπόκρισης στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.

Μερικοί από τους σημαντικότερους τομείς εφαρμογής της είναι οι ακόλουθοι.

   Project Management για Python Developers

H Python, αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού.

Η μεθοδολογία Agile μπορεί να βοηθήσει τους Python Developers να αναλύσουν σύνθετα έργα σε μικρότερα, πιο διαχειρίσιμα κομμάτια.

To γεγονός αυτό μπορεί να διευκολύνει τον πιο άμεσο εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων, με αποτελεσματικό τρόπο.

Η ευέλικτη μεθοδολογία επικεντρώνεται στη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας, κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους προγραμματιστές να συνεργαστούν με ευελιξία και αποτελεσματικά και να διασφαλίσουν την ποιότητα και την αξιοπιστία του κώδικα.

   Ανάπτυξη Λογισμικού (Software Development)

Η ευέλικτη μεθοδολογία δημιουργήθηκε αρχικά για έργα ανάπτυξης λογισμικού και εξακολουθεί να αποτελεί μια δημοφιλή προσέγγιση για τη διαχείριση ομάδων και έργων ανάπτυξης λογισμικού.

   Μάρκετινγκ

Η μεθοδολογία Agile αξιοποιείται όλο και περισσότερο στον ανερχόμενο κλάδο του μάρκετινγκ για τη διαχείριση καμπανιών και νέων προϊόντων με πολύ καλά αποτελέσματα.

   Ανθρώπινο Δυναμικό

Επιπλέον, η ευέλικτη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού για τη διαχείριση της πρόσληψης, της ενσωμάτωσης αλλά και της εκπαίδευσης του προσωπικού στην εκάστοτε εταιρεία.

 Με Λίγα Λόγια

Μιλήσαμε αναλυτικά για το τι είναι η μεθοδολογία Agile, κάποια βασικά είδη της καθώς και τους πιο βασικούς τομείς εφαρμογής της.

Όπως καταλαβαίνουμε, η ευελιξία και τα πολλαπλά οφέλη της, την καθιστούν χρήσιμη σε πολλού κλάδους!

Επομένως, αν θέλεις και εσύ να μάθεις περισσότερα για την μεθοδολογία Agile, ξεκίνα σήμερα στη Big Blue το Data Engineering Bootcamp!

Big Blue Data Academy