Οικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst): Έννοια και Καθήκοντα

Η επαγγελματική ενασχόληση με τα δεδομένα και με τον χρηματοοικονομικό κλάδο αποτελεί μια από τις πολυπόθητες καριέρες.

Μάλιστα η θέση και ο ρόλος του οικονομικού αναλυτή σε μία εταιρεία, ο οποίος εξετάζει και αναλύει δεδομένα, έχει μεγάλη συμβολή στη λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στο σημερινό άρθρο λοιπόν θα δούμε:

 Τι είναι ο οικονομικός αναλυτής

 Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και οι δεξιότητές του

 Ποιες θέσεις εργασίας υπάρχουν και τι μισθό παίρνει ένας οικονομικός αναλυτής

Ας ξεκινήσουμε με έναν βασικό ορισμό.

 Τι Είναι ο Οικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst)

Ένας οικονομικός αναλυτής είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με την έρευνα, συλλογή, ανάλυση και σύγκριση των οικονομικών δεδομένων μιας επιχείρησης.

Με βάση αυτά τα δεδομένα όπως οι τιμές και οι μεταβολές στο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς και του συναλλάγματος, τα επιτόκια, οι διάφοροι δείκτες που σχετίζονται με τον πληθωρισμό, πραγματοποιεί προβλέψεις για τις διακυμάνσεις και τις τάσεις της οικονομικής αγοράς.

Στη συνέχεια, παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την επεξεργασία που πραγματοποίησε σε απλή μορφή ώστε να γίνουν κατανοητά από τους συνεργάτες, τους ενδιαφερόμενους και τους διάφορους επενδυτές με τους οποίες τα μοιράζεται.

Ακολούθως, αναφέρουμε μερικές από τις δεξιότητες και ιδιότητες ενός οικονομικού αναλυτή.

 5 Βασικές Δεξιότητες ενός Οικονομικού Αναλυτή

Ένας οικονομικός αναλυτής έχει συνήθως δεξιότητες και τεχνογνωσία στα μαθηματικά, τη στατιστική, τα χρηματοοικονομικά και τη λογιστική.

Οι γνώσεις που διαθέτει όπως καταλαβαίνουμε καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα.

Ας δούμε λοιπόν λίγο ειδικότερα τις βασικές δεξιότητες που χρειάζεται να έχει ένας οικονομικός αναλυτής προκειμένου να ξεχωρίσει στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον.

   Ενημέρωση

Ένας οικονομικός αναλυτής χρειάζεται να γνωρίζει τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα εξειδίκευσης του.

Είναι σημαντικό να έχει βαθιά κατανόηση της χρηματιστηριακής αγοράς, της αγοράς ομολόγων καθώς και να έχει την ικανότητα να δημιουργεί και να προετοιμάζει οικονομικά μοντέλα για την πραγματοποίηση μελλοντικών προβλέψεων με βάση μοτίβα.

   Αναλυτική Ικανότητα

Χρειάζεται να είναι σε θέση να αναλύει πολύπλοκα οικονομικά δεδομένα με τη χρήση στατιστικών μεθόδων και να τα αξιοποιεί για να εντοπίζει τάσεις, αδυναμίες και να κάνει συστάσεις για μείωση του κόστους και βελτιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης.

Η ανάπτυξη επάρκειας στη χρήση υπολογιστικών φύλλων (Microsoft Excel), βάσεων δεδομένων και παρουσιάσεων PowerPoint καθώς και η γενικότερη γνώση εφαρμογών λογισμικού είναι υψίστης σημασίας.

   Προσοχή στη Λεπτομέρεια

Ένας οικονομικός αναλυτής θα πρέπει να δίνει μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια για να διασφαλίζει την ακρίβεια και την αποφυγή λαθών στα data αλλά και στην παροχή συστάσεων για τον προϋπολογισμό και τον οικονομικό σχεδιασμό.

Άλλωστε βασικό κομμάτι της δουλειάς του είναι να εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ορθές οικονομικές αποφάσεις που βασίζονται σε ενδελεχή ανάλυση και έρευνα.

Είναι κρίσιμο λοιπόν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, σχολαστικός και να έχει κριτική σκέψη στην εργασία του.

   Επικοινωνία

Ένας οικονομικός αναλυτής στη καθημερινότητά του χρειάζεται πέρα από hard skills, να διαθέτει και soft skills.

Θα πρέπει να είναι σε θέση να συντάσσει αναφορές και να κοινοποιεί σύνθετες οικονομικές πληροφορίες στους συνεργάτες και στα διάφορα διοικητικά στελέχη της εταιρείας με σαφή και συνοπτικό τρόπο.

Επίσης, πολλές φορές κατά την εργασία τους με τα δεδομένα, οι οικονομικοί αναλυτές χρειάζεται να συνεργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με μέλη της ομάδας δεδομένων της εταιρείας όπως οι business analysts και οι data analysts.

Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι υψίστης σημασίας να έχει ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητες διαπραγμάτευσης και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων κατά την εργασία του.

   Διαχείριση Χρόνου

Καθώς πρόκειται για έναν απαιτητικό ρόλο, ένας οικονομικός αναλυτής θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το χρόνο του, θέτοντας προτεραιότητες ώστε να τηρεί τις προθεσμίες.

Για αυτό το λόγο η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και η ανάλογη προσαρμογή στρατηγικής σε απαιτητικά deadlines αποτελεί δομικό στοιχείο της δουλειάς του.

Πάμε τώρα να δούμε ποιες θέσεις εργασίας μπορεί να αναλάβει ένας οικονομικός αναλυτής.

 Θέσεις Εργασίας Οικονομικού Αναλυτή

Ένας οικονομικός αναλυτής, ανάλογα με τους επαγγελματικούς στόχους και τις θέσεις εργασίας που έχει καλύψει σε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, μπορεί να αποκτήσει διάφορους ρόλους.

Δύναται να εργαστεί ως στέλεχος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, υπουργεία, τραπεζικά ιδρύματα, λογιστήρια, ινστιτούτα ερευνών καθώς και εταιρείες επενδύσεων, μεταξύ άλλων.

Ακολούθως, αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιους από τους βασικούς ρόλους που αναλαμβάνουν.

   Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος

Ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος παρέχει συμβουλές αναφορικά με τον οικονομικό προγραμματισμό, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και της διαχείρισης κινδύνων.

Επίσης, δύναται να δίνει συμβουλές σχετικά με τον φορολογικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων.

   Αναλυτής Επενδύσεων

Ένας αναλυτής επενδύσεων (investment analyst) εστιάζει στην ανάλυση πιθανών επενδυτικών ευκαιριών για πελάτες, μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό.

Μπορεί να ειδικεύεται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο ή είδος επένδυσης.

Μέρος της δουλειάς του αφορά την ανασκόπηση προηγούμενων επενδυτικών αποφάσεων, την αξιολόγηση οικονομικών τάσεων και προοπτικών κερδοφορίας, καθώς και διαφόρων άλλων δεικτών για τον καθορισμό της κατάλληλης επενδυτικής στρατηγικής.

   Πιστωτικός Αναλυτής

Ένας πιστωτικός αναλυτής (credit analyst) αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα μιας επιχείρησης ή ενός ατόμου που υποβάλλει αίτηση για δάνεια ή άλλες μορφές πίστωσης.

Σημαντικό μέρος της δουλειάς του αφορά την ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, και ανάλυση δεδομένων για τον προσδιορισμό του κατά πόσο είναι πιθανό ο δανειολήπτης να αποπληρώσει το δάνειο.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι η εκτιμώμενη συνολική αμοιβή για έναν οικονομικό αναλυτή στην Ελλάδα είναι 3.100 € το μήνα, με μέσο μισθό 1.300 € το μήνα, σύμφωνα με το Glassdoor.

Φυσικά τα παραπάνω δεδομένα εξαρτώνται από τα χρόνια εμπειρίας, τις δεξιότητες καθώς και από την εταιρεία που εργάζεται ο καθένας.

 Με Λίγα Λόγια

Είδαμε λοιπόν αναλυτικά τι είναι ο οικονομικός αναλυτής, ποιες είναι οι δεξιότητες και αρμοδιότητές του και ποιες θέσεις εργασίας υπάρχουν.

Αν ο χώρος των data και ειδικότερα ο τομέας του data analytics αποτελεί το μονοπάτι που σκέφτεσαι να ακολουθήσεις, τότε ανακάλυψε το Data Analytics Bootcamp της Big Blue, γίνε πιστοποιημένος Data Analyst σε μόλις 3 μήνες και ξεκίνα δυναμικά τη καριέρα σου!

Big Blue Data Academy