BI Analyst vs Data Analyst: Διαφορές και Ομοιότητες

Αν είσαι καινούριος στον χώρο του data analytics, τότε είναι πολύ πιθανό να έχεις διάφορες απορίες, όπως το τι είναι ένας BI Analyst και ένας Data Analyst, αλλά και ποιες είναι οι διαφορές ή ομοιότητες μεταξύ τους.

Έτσι λοιπόν στο άρθρο αυτό θα δούμε:

 Τι είναι ένας BI analyst

 Τι είναι ένας data Analyst

 Ομοιότητες BI analyst vs data analyst

 Διαφορές BI analyst vs data analyst.

 Πώς να κάνεις την κατάλληλη επιλογή.

Ας ξεκινήσουμε με το τι είναι ένας BI analyst. 

 Τι Είναι ένας BI Analyst;

Ένας Business Intelligence Analyst, είναι το άτομο εκείνο το οποίο βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν σωστά τα δεδομένα τους με σκοπό να αξιοποιήσουν όλες τις ευκαιρίες οι οποίες θα προκύψουν προς όφελος τους.

Είναι υπεύθυνος να διακρίνει όλες τις τάσεις, αλλά και λύσεις σε προβλήματα με σκοπό την βελτίωση των καταστάσεων.

Για αυτές τις περιπτώσεις αξιοποιεί όλα τα κατάλληλα εργαλεία αποθήκευσης δεδομένων αλλά και BI εργαλεία.

Έτσι καταφέρνει, να βοηθά τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για την λειτουργία τους.

Κύριος σκοπός του είναι η όλο και καλύτερη αποδοτικότητα αλλά και παραγωγικότητα της επιχείρησης, που οδηγούν στην αύξηση των κερδών.

Αφού είδαμε πιο συγκεκριμένα τι κάνει ένας BI Analyst, πάμε να δούμε τι ακριβώς κάνει και ένας Data Analyst.

 Τι Είναι ένας Data Analyst;

Ένας Data Analyst φροντίζει να αναλύει, να καθορίζει και να οπτικοποιεί δεδομένα τα οποία βρίσκονται ήδη στην διάθεση του, με σκοπό να βοηθήσουν στην ενημέρωση των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Μπορεί για παράδειγμα να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: 

Σε ποια ομάδα πελατών πρέπει να στοχεύσει η επόμενη διαφημιστική καμπάνια; 

Ποια ηλικιακή ομάδα είναι πιο ευαισθητοποιημένη για το περιβάλλον; 

Επίσης, αναλαμβάνει την εξόρυξη δεδομένων τόσο από πρωτογενείς όσο και δευτερογενείς πηγές τις οποίες στην συνέχεια, μπορεί να επεξεργαστεί για να διαβαστούν πιο εύκολα είτε από άνθρωπο είτε από μηχανή.

Ποιες είναι όμως οι ομοιότητες μεταξύ αυτών των ρόλων;

 Ομοιότητες BI Analyst vs Data Analyst

Αν και πρόκειται για δύο διαφορετικούς ρόλους όπου ο κάθε ένας έχει διαφορετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, τυχαίνει να χρησιμοποιούν κοινά εργαλεία και τεχνικές. 

   Ομοιότητα #1: Επιχειρηματική χρήση

Τόσο ο Data Analyst όσο και ο BI Analyst, βρίσκονται στον χώρο των επιχειρήσεων και σκοπός και των δύο είναι να προσφέρουν την βοήθεια και τις συμβουλές τους, παρατηρώντας και αξιολογώντας σωστά όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα που ενδιαφέρουν μια επιχείρηση.

Αξιοποιούν τα κατάλληλα μοτίβα και τις τάσεις και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προτείνουν τις κατάλληλες βελτιώσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην απόδοση των επιχειρήσεων.

   Ομοιότητα #2: Οπτικοποίηση δεδομένων

Η οπτικοποίηση δεδομένων είναι ένα άλλο κοινό σημείο που και τα δύο επαγγέλματα χρησιμοποιούν αρκετά. 

Αυτό συμβαίνει καθώς, είναι μια γραφική αναπαράσταση πληροφοριών και δεδομένων η οποία προκύπτει χρησιμοποιώντας οπτικά στοιχεία, όπως γραφήματα και εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων τα οποία παρέχουν πληροφορίες τις οποίες μπορούν να κατανοήσουν όλοι. 

Αποτελεί δηλαδή έναν καλό τρόπο μέσα από τον οποίο υπάλληλοι και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη που ανήκουν στο μη τεχνικό κοινό, να κατανοούν όλες αυτές τις πληροφορίες.

Οι οπτικοποιημένες πληροφορίες, μπορεί να αφορούν δεδομένα που έχουν να κάνουν με τάσεις, ακραίες τιμές και μοτίβα.

Μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν είναι το Power BI , το Tableau και το Excel.

   Ομοιότητα #3: Γλώσσες προγραμματισμού

Άλλο ένα κοινό το οποίο μοιράζονται ένας BI Analyst με έναν Data Analyst είναι οι γλώσσες προγραμματισμού.

Γλώσσες όπως η Python, η R και η SQL αποτελούν κοινές επιλογές μέσα από τις οποίες μπορούν να εκτελούν εντολές.

Πολλές φορές, εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο business intelligence είναι κοινά και για το Data Analysis και αυτό μπορεί να εξαρτάται από την στρατηγική και τις αποφάσεις της κάθε επιχείρησης.

Πέρα όμως από τα κοινά στοιχεία, υπάρχουν και αρκετές διαφορές οι οποίες διακρίνουν αυτά τα δύο επαγγέλματα μεταξύ τους. 

 Διαφορές BI Analyst vs Data Analyst

Τόσο το Business Intelligence (επιχειρηματική ευφυΐα) όσο και το Data Analytics είναι διαφορετικοί τομείς απασχόλησης.

   Διαφορά #1: Σκοπός

Μια κύρια διαφορά ανάμεσα σε έναν BI Analyst και έναν Data Analyst, έχει να κάνει με τον σκοπό τους.

Στην πρώτη περίπτωση, ο BI Analyst έχει σαν σκοπό να βρίσκει και να δίνει λύσεις σε προβλήματα μέσω αναλυτικών και στατιστικών μοντέλων, με την ανάλυση δεδομένων, προγραμματισμό και στατιστικά μοντέλα.

Στην δεύτερη περίπτωση, ένας Data Analyst εξετάζει δεδομένα για να διακρίνει βασικές πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες μιας επιχείρησης, αλλά και τρόπους με τους οποίους τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση προβλημάτων. 

Επίσης, κοινοποιεί αυτές τις πληροφορίες στην ηγεσία της εταιρείας και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

   Διαφορά #2: Διαδικασία

Όσον αφορά την διαδικασία, ένας BI Analyst μπαίνει στην διαδικασία να παρατηρήσει τον κύκλο ζωής της ανάλυσης δεδομένων και βέβαια να κατανοήσει τον τελικό χρήστη. 

Επίσης, συλλέγει τα απαραίτητα δεδομένα, καθαρίζει και αναλύει δεδομένα και όπως αναφέρθηκε παραπάνω δημιουργεί οπτικοποιήσεις για την παρουσίαση πληροφοριών.

Ένας Data Analyst από την άλλη, προσπαθεί με τα διαθέσιμα δεδομένα να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα από τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων μιας επιχείρησης.

Αναλαμβάνει επίσης την εισαγωγή των δεδομένων και βάσει των εκάστοτε reports μπορεί να κάνεις διάφορες επισημάνσεις, αναφορικά με το τι πρέπει να προσέξει κανείς.

   Διαφορά #3: Μέθοδοι analytics

Υπάρχουν 4 κύριες κατηγορίες αναλυτικών δεδομένων για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό που διαφέρουν και ταυτίζονται αυτοί οι ρόλοι.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τα descriptive analytics, diagnostic analytics, prescriptive analytics και predictive analytics.

Οι BI Analysts ασχολούνται με τα descriptive και diagnostic analytics για την εμφάνιση δεδομένων σχετικά με το παρελθόν σε γραφήματα, διαγράμματα ή αριθμούς.

Έτσι, μπορεί να βοηθηθεί ένα υψηλό στέλεχος να λάβει καλύτερες αποφάσεις.

Οι Data Analysts όμως, τείνουν να επεξεργάζονται prescriptive και predictive analytics, για να εντοπίσουν μοτίβα για τη δημιουργία καλύτερων προγνωστικών αναλυτικών στοιχείων και προδιαγραφών που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα στο μέλλον.

   Διαφορά #4: Μορφωτικό υπόβαθρο

Το μορφωτικό επίπεδο είναι κάτι που επίσης διαφέρει από αυτά τα δύο επαγγέλματα.

Η απόκτηση ενός bachelor είναι η ελάχιστη απαίτηση για να γίνει κάποιος Data Analyst. 

Βέβαια, αυτός δεν είναι ο μοναδικός τρόπος για να γίνει κάποιος Data Analyst, καθώς και ένα πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών, στην στατιστική ή στα πληροφοριακά συστήματα μπορεί να είναι μια καλή βάση.

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο ενός BI Analyst, οι περισσότεροι έχουν πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών. 

Όμως, μια καλή βάση για αυτόν τον τομέα είναι και η απόκτηση πτυχίου από επιστήμες όπως για παράδειγμα η πληροφορική, η λογιστική, τα χρηματοοικονομικά, τα οικονομικά και η διοίκηση επιχειρήσεων.

   Διαφορά #5: Μισθολογικές προοπτικές

Οι δεξιότητες και των δύο επαγγελμάτων είναι περιζήτητες στην αγορά, οπότε ανάλογα με την εμπειρία και την θέση που έχει ο καθένας, υπάρχει και ο ανάλογος μισθός.

Ο μισθός ενός BI Analyst μπορεί να κυμαίνεται περίπου μεταξύ $66.000 έως $102.000 στην Αμερική.

Ενώ για έναν Data Analyst, πάλι ο μισθός του μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ  $57.000 έως $90.000, για τα αμερικανικά δεδομένα.

Έτσι λοιπόν, ανάλογα με το ποιο επάγγελμα επιλέξει να πορευθεί κάποιος, θα έχει να ακολουθήσει διαφορετικά μονοπάτια.

 Πώς να Κάνεις την Κατάλληλη Επιλογή

Είδαμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα, ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές μεταξύ ενός BI Analyst και ενός Data Analyst.

Ανάλογα με το τι θα ήθελες να ακολουθήσεις, υπάρχει και η κατάλληλη επιλογή.

Αν έχεις αποφασίσει ότι το Data Analytics είναι το μονοπατι που θέλεις να ακολουθήσεις και να εξελιχθείς, τότε στην Big Blue θα βρεις την ευκαιρία που ψάχνεις.

Ανακάλυψε το Data Analytics Bootcamp και γίνε πιστοποιημένος Data Analyst ξεκινώντας την επαγγελματική σου καριέρα!

Big Blue Data Academy