8 Συμβουλές Καθοδήγησης Ομάδων Data Science

Οι ομάδες data science σε μια εταιρεία αποτελούνται από πολλούς και διαφορετικούς επαγγελματίες με ξεχωριστούς ρόλους.

Προκειμένου τα άτομα αυτά να εργαστούν αποδοτικά και με αυξημένη παραγωγικότητα είναι αναγκαίο η ομάδα να είναι συνεκτική, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες απαιτήσεις και η παραγωγή έργου να είναι ενοποιημένη.

Καταλαβαίνουμε πως η κατανόηση του τρόπου καθοδήγησης μιας ομάδας data science είναι υψίστης σημασίας.

Στο σημερινό λοιπόν άρθρο έχουμε συγκεντρώσει τις εξής 8 συμβουλές καθοδήγησης ομάδων data science με αποτελεσματικό τρόπο:

 Επιλέξτε μια δομή ομάδας

 Αναθέστε συγκεκριμένους ρόλους

 Εστιάστε στην επικοινωνία

 Δημιουργήστε μια θετική εταιρική κουλτούρα

 Βοηθήστε τα μέλη της ομάδας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων

 Βοηθήστε την ομάδα σας να θέσει στόχους

 Προωθήστε τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη

 Αναπτύξτε τις δικές σας ηγετικές δεξιότητες

Ας ξεκινήσουμε!

 Συμβουλή #1: Επιλέξτε μια Δομή Ομάδας

Ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες δομούν τις ομάδες τους δύναται διαφέρει ανάλογα με τους στόχους, το μέγεθος της ομάδας και τη συνολική επιχειρηματική κουλτούρα.

Ωστόσο, σαν κοινή βάση έχουν προκύψει ορισμένα μοντέλα σχετικά με τη δομή της ομάδας επιστήμης δεδομένων.

Ας τα δούμε πιο αναλυτικά:

   Αποκεντρωμένη

Μια αποκεντρωμένη δομή ομάδας δημιουργεί στην ουσία μικρότερες ομάδες για κάποιες ορισμένες λειτουργίες και κατανέμει πόρους σε αυτές τις μεμονωμένες λειτουργίες.

Αυτή η δομή ταιριάζει καλύτερα και λειτουργεί πιο αποδοτικά για εταιρείες που χρειάζονται απλή ανάλυση δεδομένων, καθώς η κατανομή των πόρων γίνεται μόνο όπου η εταιρεία τους χρειάζεται.

   Κεντρική

Μια κεντρική δομή ομάδας είναι μια ενιαία ομάδα επαγγελματιών της επιστήμης των δεδομένων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της επιστήμης δεδομένων της εκάστοτε εταιρείας.

Αυτό το μοντέλο επιτρέπει πιο εύκολα μια στρατηγική και ομοιόμορφη εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ανάλυσης.

   Υβριδική

Μια υβριδική δομή ομάδας αποτελεί τον συνδυασμό τόσο κεντρικών όσο και αποκεντρωμένων δομών ομάδας, που είδαμε νωρίτερα.

Στη συγκεκριμένη δομή, ο data science manager βλέπει την ομάδα δεδομένων ως ενιαία, με κάθε όμως επαγγελματία να πραγματοποιεί εργασίες σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές λειτουργίες.

 Συμβουλή #2: Αναθέστε Συγκεκριμένους Ρόλους

Η σημασία της ανάθεσης συγκεκριμένων ρόλων στα μέλη μια ομάδας data science, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της και την εξοικονόμηση χρόνου.

Σε μια ομάδα data science εκτός από τους data scientists που αποτελούν τα βασικά μέλη, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ρόλοι που μπορεί να μην έχουν το πλήρες σύνολο δεξιοτήτων ενός data scientist, αλλά μπορούν να τους υποστηρίξουν βοηθητικά.

Μεταξύ αυτών, είναι οι data analysts, οι data engineers και οι data architects.

 Συμβουλή #3: Εστιάστε στην Επικοινωνία

Σε ένα περιβάλλον που εργάζονται πολλά διαφορετικά άτομα και πολλές πολλές σε υβριδικό ή remote μοντέλο, η επικοινωνία είναι υψίστης σημασίας.

Για την καθοδήγηση των ομάδων data science, ένας manager χρειάζεται να δίνει έμφαση στην επικοινωνία τόσο του ίδιου προς τα μέλη της ομάδας όσο και στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας.

Χρειάζεται με μεθοδικότητα και υπομονή να επιλύει ενδεχόμενες διαφωνίες προκύψουν και να θέτει θεμέλια ελαχιστοποίησής τους.

Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται να είναι σε τακτική επικοινωνία με την ομάδα και να θέτει προτεραιότητες.

 Συμβουλή #4: Δημιουργήστε μια Θετική Εταιρική Κουλτούρα

Η προώθηση μιας εταιρικής κουλτούρας δεδομένων και το θετικό περιβάλλον εργασίας μπορούν να σας συνδράμουν στην δημιουργία ενός υποστηρικτικού εργατικού δυναμικού.

Ένας data science manager συνεπώς χρειάζεται να δίνει εμφάνιση στις ανάγκες και τις ανησυχίες της ομάδας, δείχνοντας υποστήριξη και προθυμία στην επίλυση ερωτημάτων σχετικά με χρήση των δεδομένων από στρατηγική και επιχειρηματική άποψη.

 Συμβουλή #5: Βοηθήστε τα Μέλη της Ομάδας στην Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων μπορεί να προάγει την καινοτομία και να βοηθήσει την ομάδα data science να λειτουργεί πιο αποδοτικά.

Ως data science manager, μπορείτε να βοηθήσετε την ομάδα σας στην ανάπτυξη τόσο των hard skills όσο και των soft skills.

Στην ουσία αυτό περιλαμβάνει την εστίαση στην ανάπτυξη δυνατών σημείων και την αντιμετώπιση πιθανών αδύναμων σημείων.

Δώστε έμφαση στο upskilling της ομάδας σας τόσο στο τεχνικό κομμάτι όπως το AI και το machine learning όσο και τα soft skills, μεταξύ των οποίων η ομαδικότητα.

 Συμβουλή #6: Βοηθήστε την Ομάδα σας να Θέσει Στόχους

Πολλές φορές λόγω του όγκου των δεδομένων οι επιστήμονες δεδομένων μπορεί να δυσκολεύονται να θέσουν προτεραιότητες.

Έτσι, αν δεν έχουν τεθεί από την αρχή στόχοι μπορεί να μην γνωρίζουν πού ακριβώς χρειάζεται να επικεντρωθούν πρώτα, στην οικοδόμηση του καλύτερου δυνατού μοντέλου μηχανικής μάθησης ή στην επεξεργασία δεδομένων;

 Συμβουλή #7: Προωθήστε τη Συνεργασία με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Συνεχίζοντας, μια ακόμα χρήσιμη συμβουλή καθοδήγησης ομάδων data science είναι ως manager να προάγετε την συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Προκειμένου να δημιουργήσετε μια καλύτερη σχέση μεταξύ της ομάδας δεδομένων και των ενδιαφερομένων και να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη καλό είναι φέρνετε σε τακτική επικοινωνία τις δύο πλευρές.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη σε μια εταιρεία και οι stakeholders συχνά αναμένουν ενημερώσεις σχετικά την πρόοδο και την πορεία κάποιου project.

Αντίστοιχα, τα μέλη της ομάδας data science ενδεχομένως να έχουν ερωτήσεις σχετικά με κάποια επιχειρηματικά ζητήματα.

 Συμβουλή #8: Αναπτύξτε τις Δικές σας Ηγετικές Ικανότητες

Μια ακόμη σημαντική συμβουλή αποτελεί φυσικά η ανάπτυξη των δικών σας ηγετικών δεξιοτήτων.

Ως επικεφαλής της ομάδας, ένας αποτελεσματικός τρόπος καθοδήγησης της είναι να βελτιώνετε διαρκώς τις ικανότητές σας ως προς την ηγεσία και την οργάνωση, μέσα από την διαρκή ενημέρωση από τις διάφορες πηγές που υπάρχουν.

 Με Λίγα Λόγια

Είδαμε λοιπόν αναλυτικά 8 συμβουλές καθοδήγησης ομάδων data science για ενίσχυση της απόδοσης και τη δημιουργία καινοτομίας.

Οι δεξιότητες στο κλάδο του data science είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την εξέλιξη μιας επιχείρησης στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Με το εταιρικό πρόγραμμα Data Science για Managers, μπορείτε να αποκτήσετε όλη την πρακτική γνώση και τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται για την αποτελεσματική καθοδήγηση της ομάδας των Data Scientists, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας!

Big Blue Data Academy