Γιατί είναι Σημαντική η Εσωτερική Επικοινωνία στις Επιχειρήσεις

Προκειμένου οι επιχειρήσεις στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, να ενισχύσουν την απόδοσή τους και να ξεχωρίσουν, είναι ιδιαίτερο σημαντικό να διαθέτουν θεμέλια τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής επικοινωνίας.

Παρότι και οι δύο αυτές μορφές επικοινωνίας είναι εξίσου σημαντικές, αποτελούν ξεχωριστές οντότητες.

Στο σημερινό λοιπόν άρθρο θα δούμε:

 Τι είναι η εσωτερική επικοινωνία στις επιχειρήσεις

 Ποια η σημασία της εσωτερικής επικοινωνίας στις επιχειρήσεις

 Πώς μπορεί να ενισχυθεί η εσωτερική επικοινωνία

Ας ξεκινήσουμε με έναν βασικό ορισμό.

 Τι είναι η Εσωτερική Επικοινωνία στις Επιχειρήσεις

Η εσωτερική επικοινωνία σε μια επιχείρηση αναφέρεται στην ανταλλαγή πληροφοριών, μηνυμάτων και ιδεών στα πλαίσια του ίδιου του οργανισμού της επιχείρησης, ανάμεσα στους εργαζομένους, τα διάφορα τμήματα και επίπεδα ιεραρχίας.

Περιλαμβάνει όλα τα κανάλια, τις στρατηγικές και τις διάφορες διαδικασίες που αξιοποιούνται για την ενίσχυση της αποτελεσματικής επικοινωνίας στο εσωτερικό της εκάστοτε εταιρείας.

Τα διάφορα μηνύματα και ιδέες μπορούν να ανταλλάσσονται μέσω προσωπικής επαφής, μέσω τηλεφώνου, email, και κανάλια όπως το slack και το Microsoft Teams, μεταξύ άλλων.

Η επιλογή των καναλιών επικοινωνίας εξαρτάται από τη φύση του μηνύματος, το άτομο στο οποίο απευθύνεται το εκάστοτε μηνυμα καθώς και τη στρατηγική επικοινωνίας της εταιρείας.

Αφού είδαμε τι είναι η εσωτερική επικοινωνία, ας δούμε γιατί είναι σημαντική.

 Γιατί είναι Σημαντική η Εσωτερική Επικοινωνία σε μια Επιχείρηση

Η εσωτερική επικοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια εταιρεία για τους εξής λόγους:

   Λόγος #1: Ανταλλαγή Σημαντικών Πληροφοριών

Η εσωτερική επικοινωνία διασφαλίζει ότι σημαντικές πληροφορίες, ενημερώσεις και ανακοινώσεις μεταφέρονται αποτελεσματικά και έγκαιρα στους υπαλλήλους.

Συμβάλει προκειμένου οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν ενημερώσεις αναφορικά με τις πολιτικές, τις διαδικασίες, και τους στόχους της επιχείρησης.

Μέσα από την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, το εργατικό δυναμικό μπορεί να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις, να οργανώνει αποτελεσματικά τις προτεραιότητες στην εργασία σε καθημερινή βάση και να εκτελεί με συνέπεια τα καθήκοντά του.

   Λόγος #2: Προώθηση Συνεργασίας στις Ομάδες

Η αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας των εργαζομένων.

Άλλωστε, πολλές ομάδες δεδομένων στον τεχνολογικό κλάδο, όπως οι ομάδες data science, αποτελούνται από πολλά άτομα με διαφορετικούς ρόλους και καθήκοντα, και πολλές φορές εργάζονται σε hybrid ή remote περιβάλλον.

Η εσωτερική, λοιπόν, επικοινωνία παρέχει την δυνατότητα στα μέλη της κάθε ομάδας να μοιράζονται από κοινού γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές, προάγωντας με αυτό τον τρόπο την παραγωγικότητά, την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν και φυσικά την καλλιέργεια των soft skills τους.

   Λόγος #3: Παροχή Κινήτρου στους Εργαζομένους

Συνεχίζοντας, η εσωτερική επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους μιας επιχείρησης.

Όταν οι εργαζόμενοι είναι καλά ενημερωμένοι, συμμετέχουν ενεργά και εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από τα διαθέσιμα κανάλια, συμβάλλοντας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, νιώθουν ότι η αξία που προσφέρουν αναγνωρίζεται και κινητοποιούνται ακόμα περισσότερο.

   Λόγος #4: Ευθυγράμμιση Κοινού Οράματος και Στόχων

Ακόμη, η εσωτερική επικοινωνία συμβάλλει στη διαμόρφωση και την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών μιας εταιρείας.

Μέσα από την επικοινωνία τους οράματος, των στόχων και των προσδοκιών της εταιρείας, ενισχύεται η ευθυγράμμιση των ενεργειών των εργαζομένων με το όραμα και τους επιχειρηματικούς στόχους.

   Λόγος #5: Διαχείριση Αλλαγών και Κρίσιμων Καταστάσεων

Σε περιόδους και περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης αλλαγής, η εσωτερική επικοινωνία γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη.

Αυτό συμβαίνει καθώς βοηθά στη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων και την αντιμετώπιση των προβληματισμών των εργαζομένων, οικοδομώντας εμπιστοσύνη μέσα από την παροχή ενός υγιούς feedback.

   Λόγος #6: Ενίσχυση Εξωτερικής Επικοινωνίας

Η εσωτερική επικοινωνία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι αλληλεπιδρούν με τους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους, έξω από τα εσωτερικά πλαίσια της εταιρείας.

Παρότι η εσωτερική και η εξωτερικη επικοινωνία είναι δύο ξεχωριστές οντότητες, εντούτοις είναι άμεσα συνδεδεμένες.

Αυτό συμβαίνει, μιας και όταν οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες, μπορούν να παρέχουν καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και των αιτημάτων τους, διατηρώντας και μεταφέροντας τις πελατοκεντρικές αξίες της εταιρείας.

Ακολούθως, ας δούμε με ποιους τρόπους μπορεί να ενισχυθεί η εσωτερική επικοινωνία στις επιχειρήσεις.

 Πώς Μπορεί να Ενισχυθεί η Εσωτερική Επικοινωνία στις Επιχειρήσεις

Η εσωτερική επικοινωνία στις επιχειρήσεις μπορεί να ενισχυθεί με τους ακόλουθους τρόπους.

   Επένδυση σε Προγράμματα Κατάρτισης και Ανάπτυξης

Όπως κάθε δεξιότητα, έτσι και η επικοινωνία, ένα από τα πιο βασικά soft skills, μπορεί να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω με τα σωστά προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης.

Μέριμνα της κάθε εταιρείας χρειάζεται να είναι η εκπαίδευση του προσωπικού της, ώστε να μπορεί να αποκτήσει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να επικοινωνεί πιο αποτελεσματικά επενδύοντας σε μαθήματα που επικεντρώνονται στην αποτελεσματική επικοινωνία, active listening και επίλυση συγκρούσεων.

Φυσικά σε μια εταιρεία την εκπαίδευση της εκάστοτε ομάδας, μπορούν να αναλάβουν τα άτομα σε ρόλους manager, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας.

Για παράδειγμα, σε ομάδες data science που προαναφέραμε, για την σωστή καθοδήγηση, την επίλυση ζητημάτων και την παροχή βοήθειας στα μέλη αναφορικά με την ανάπτυξη τόσο soft skills όσο και hard skills, κρίσιμος είναι ο ρόλος ενός data science manager.

   Αξιοποίηση Τεχνολογικών Πόρων

Στη σημερινή εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, τα σύγχρονα εργαλεία και οι διαθέσιμες ψηφιακές πλατφόρμες είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας στις επιχειρήσεις.

Χρησιμοποιώντας εργαλεία ομαδικής συνεργασίας όπως και λογισμικό διαχείρισης έργων, μπορούν να διευκολύνουν την αποτελεσματική παρακολούθηση εργασιών και τη διαχείριση ροής εργασίας, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα μέλη της εταιρείας ενημερώνονται για την κατάσταση και τις προθεσμίες των έργων.

   Παροχή Feedback και Αξιολόγησης

Βασικό συστατικό ενός επιτυχημένου σχεδίου εσωτερικής επικοινωνίας είναι η αμφίδρομη επικοινωνία και παροχή feedback.

Οι επιχειρήσεις μέσα από τακτικές αξιολογήσεις, μπορούν να βελτιώσουν όσους τομείς χρειάζονται βελτίωση, προσαρμόζοντας τα σχέδιά τους ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του προσωπικού.

 Συνοψίζοντας

Είδαμε τη σημασία της αποτελεσματικής εσωτερικής επικοινωνίας στις επιχειρήσεις καθώς και κάποιους βασικούς τρόπους ενίσχυσής της.

Συνοπτικά, η εσωτερική επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της διαφάνειας και της συνεργασίας σε μια εταιρεία, προάγωντας την παραγωγικότητα και συμβάλλοντας στην διαχείριση αλλαγών που προκύπτουν.

Οι δεξιότητες Data Science είναι όλο και πιο σημαντικές για την εξέλιξη μιας επιχείρησης στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Με το εταιρικό πρόγραμμα Data Science για Managers, μπορείτε να αποκτήσετε όλη την πρακτική γνώση και τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται για την αποτελεσματική καθοδήγηση της ομάδας των Data Scientists, προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

Big Blue Data Academy